Aktualności i ogłoszenia parafialne

Nowe Zarządzenie Księdza Arcybiskupa Metropolity Białostockiego

| dodał:

​ZARZĄDZENIE dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

ZARZĄDZENIE

dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa

w czasie pandemii koronawirusa

Nadejście drugiej fali pandemii jest dla nas wszystkich kolejnym trudnym doświadczeniem. Przychodzi nam ponownie zmierzyć się z tym wyzwaniem i chcemy to czynić w duchu solidarności i braterstwa, manifestując gotowość niesienia w miarę możliwości pomocy tym, którzy jej potrzebują lub będą potrzebować.

Pokonanie pandemii zależy w dużej mierze od naszej świadomej odpowiedzialności, zachowania reguł bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym podaję obowiązujące zasady, które należy wdrożyć podczas sprawowania liturgii i innych obowiązków duszpasterskich.

1.Dyspensa

Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 13 marca br. w Archidiecezji Białostockiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa
we Mszy Świętej dla następujących wiernych:

- osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

- osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,

- osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

2.Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach liturgicznych

Liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwie wyznaczają ograniczenia sanitarne:

  • -w strefie żółtej - 1 osoba na 4 m²,
  • -w strefie czerwonej - 1 osoba na 7 m².

3.Środki ochrony osobistej

Przypominam, że obowiązek zakrywania przyłbicą lub maseczką nosa i ust, mają:

- wierni uczestniczący w liturgii, chyba że posiadają zwolnienie wynikające
z przeciwskazań medycznych,

- pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania tacy, czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),

- służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,

- koncelebransi i pozostali szafarze podczas rozdawania Komunii Świętej,

- szafarze sprawujący sakrament pokuty.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki z płynem dezynfekującym, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.

4.Udzielanie Komunii Świętej

  • -Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i jej odmawiać.

- Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest tylko jeden szafarz, Komunię Świętą udziela najpierw na rękę, a następnie przyjmującym do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

- Kapłani pomagający celebransowi rozdawać Komunię Świętą winni bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce.

5.Sakrament pokuty i pojednania

Przy sprawowaniu Sakramentu pokuty i pojednania zaleca się używanie konfesjonałów otwartych, a nie zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne, wymieniać
je przynajmniej raz w tygodniu i regularnie dezynfekować.

6.Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

- W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „Oktawę” Uroczystości.

- Tam gdzie jest możliwe, zamiast jednej tradycyjnej procesji w dniu 1 listopada można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach „Oktawy”.

- W Dzień Zaduszny należy zachować wszelkie środki ostrożności przy ewentualnym organizowaniu Mszy Świętej na cmentarzu.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych wytycznych, ścisłe ich przestrzeganie i jasne ich zakomunikowanie wiernym.

Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętej powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Wszystkim wyrażam słowa wdzięczności za wspólny wysiłek w kształtowaniu naszej świadomości chrześcijańskiej i w budowaniu wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii. Całą wspólnotę archidiecezjalną otaczam codzienną modlitwą, upraszając dla wszystkich obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała.

† Tadeusz Wojda

Arcybiskup Metropolita Białostocki

Ks. Andrzej Kakareko

KANCLERZ KURII

Białystok, dnia 16 października 2020 r.

Nr 961/20/A